صفحه اصلی
طرحهای کشاورزی
اطلاعات نوين
برآورد توليد
بازاررسانی و توسعه
طراحی حسابداری
الگوی کشت
درباره ما
تماس با ما

 

 
Hit Counter
تعداد افرادی که از اين صفحه بازديد کرده‌اند.

 

«خودآموز اعضا و کارکنان شرکتهای تعاونی کشاورزی»

اين راهنما يا خودآموز که براساس راهنمای منتشر شده از طرف سازمان جهانی کار می‌باشد به روشی ساده و روان، اصول مقدماتی، متوسط و پيشرفته مديريت شرکتهای تعاونی کشاورزی را بازگو می‌کند. اين راهنما می‌تواند برای تمامی دست‌اندرکاران شرکتهای تعاونی کشاورزی با حداقل سطح سواد سودمند باشد. ما مرحله به مرحله اين راهنما را در اختيار شما قرار می‌دهيم خواهشمنديم که با تماس بگيريد و کاستی‌ها و مشکلات آنرا به ما گوشزد نماييد. تماس با ما

1ـ اصول اقتصاد شرکت‌های تعاونی کشاورزی.

bullet فعاليت بازاريابی محصولات کشاورزی (301 کيلوبايت)
bullet فعاليت عرضه نهاده‌های کشاورزی (100 کيلوبايت)
bullet چطور از مازاد خالص (سود خالص) استفاده کنيم؟ (145 کيلوبايت)
bulletجلوگيری از بروز مشکلات

2ـ گرد‌آوری محصولات

bulletگزينش روش مديریت گردآوری محصولات
bulletهزينه گردآوری
bulletبرنامه‌ريزی مسيرها و روشهای حمل و نقل و آگاهی دادن به اعضا
bulletدريافت و پذيرش محصول
bulletبازرسی و سرکشی
bulletثبت حسابها

3ـ بودجه‌ريزی

bulletپيشگفتار
bulletبرآورد ميزان فروش محصول
bulletبرآورد ميزان فروش نهاده
bulletبرآورد ميزان مازاد ناخالص و هزينه‌های جاری
bulletتنظيم نهايی بودجه
bulletآماده سازی بودجه گردش نقدی
bulletپيگيری و اجرای بودجه

4ـ مديريت حمل و نقل

bulletمديريت سامانه‌ی حمل و نقل
bulletخريد يا اجاره وسايل نقليه
bulletهزينه حمل و نقل
bulletخريد وسيله حمل و نقل
bulletبرنامه‌ريزی برای وسايل نقليه
bulletهزينه نگه‌داری و سوخت
bulletبيمه، قوانين و مقررات
bulletجايگزينی وسيله

5 ـ برنامه‌ ريزی

bulletبرنامه‌ريزی چيست؟ چه کسی بايد آنرا انجام دهد؟
bulletتلاش می‌کنيد چه کاری را انجام دهيد؟
bulletفعاليت‌ها و منابع
bulletاجرای برنامه
bulletبرنامه‌ريزی و مديريت کارکنان

6 ـ انبارداری

bulletخطرات انبارداری و مشکل رطوبت
bulletکنترل آفات ـ پيش‌گيری
bulletکنترل آفات ـ نحوه ذخيره سازی و مواد شيميايی
bulletساختمان انبار
bulletتجارب موفق و مناسب انبارداری
bulletهزينه‌های انبارداری

7ـ فعاليت عرضه نهاده‌ها

bulletچه چيزهايی اعضا نياز دارند؟
bulletتصميم‌گيری در مورد اينکه چه ذخاير پولی استفاده شود و از کدام فروشنده نهاده‌ها تامين گردد.
bulletتصميم‌گيری در مورد اينکه چقدر و چه موقع نهاده‌ها سفارش داده شوند.
bulletدريافت نهاده‌ها و پرداخت پول به فروشنده
bulletروش و رويه‌ی قيمت‌گذاری و فروش
bulletايجاد يک مرکز خدمات کيفی و نقش اطلاعات
bulletکنترل ذخاير و کسری

همانطور که ملاحظه می‌فرماييد راهنمايی بسيار کامل و جامع است.

 

صفحه اصلی | طرحهای کشاورزی | اطلاعات نوين | برآورد توليد | بازاررسانی و توسعه | طراحی حسابداری | الگوی کشت | درباره ما | تماس با ما

تاريخ به روز رسانی اين صفحه : 12 شهريور 1388