صفحه اصلی
پژوهشهای کنونی
پژوهشهای گذشته
نرم افزارها
مقاله‌های خارجی
درباره ما
تماس با ما

 

برنامه‌ريزی جنگلداری
 

bulletاين برنامه با رايزنی و مشاوره با صاحبنظران توليدات جنگلی طراحی شده است. اين برنامه  برای هر کسی که می خواهد فعاليتهای جنگلداری را برای آينده برنامه‌ريزی کند ابزار سودمندی می‌باشد. اين برنامه به گونه‌‌ای برای کاربران طراحی شده که می‌توانند فعاليتها و هزينه‌هايی که در آينده می‌خواهند در نظر داشته باشند وارد نرم‌افزار کنند، و سپس نرم‌افزار گزارشهايی را ارائه می‌کند که بر فعاليت‌ها و هزينه‌های تحليل شده متمرکز است. پس از به پايان رسيدن يک فعاليت جنگلداری پيگيری دفاتر حسابداری نيز قابل انجام است. برآورد حجم چوب و ارزش آن در آينده از طريق روش درصدهای مرکب رشد قابل دستيابی است.
bulletبه زودی اين برنامه برای استفاده شما در سايت قرار خواهد گرفت.
 

صفحه اصلی | پژوهشهای کنونی | پژوهشهای گذشته | نرم افزارها | مقاله‌های خارجی | درباره ما | تماس با ما

تاريخ به روز رسانی اين صفحه : 11 آذر 1386