صفحه اصلی
طرحهای کشاورزی
اطلاعات نوين
برآورد توليد
بازاررسانی و توسعه
طراحی حسابداری
الگوی کشت
درباره ما
تماس با ما

 

درباره‌ ما

از اين که از سايت ما بازديد نموديد متشکريم در اين قسمت با ما بيشتر آشنا می‌شويد:

سهيل رضائی
متولد دی ماه سال 1362 در شهرری
دانش آموخته کارشناسی ارشد
رشته اقتصاد کشاورزی و توسعه
پرديس کشاورزی و منابع طبيعی کرج
دانشگاه تهران

0912-4200387
s.rezaei@agecon.ir

هومن رضائی
متولد ارديبهشت ماه سال 1361 در شهرری
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد
رشته اقتصاد کشاورزی
دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربيت مدرس

0912-4200291
h.rezaei@agecon.ir

صفحه اصلی | طرحهای کشاورزی | اطلاعات نوين | برآورد توليد | بازاررسانی و توسعه | طراحی حسابداری | الگوی کشت | درباره ما | تماس با ما